Avinguda Jordà, 18 - 08035 Barcelona  •  93 418 68 33  •  93 418 74 85  •  info@eoibcnvh.cat

Inici   >   Secretaria   >   Sol·licitud de plaça per trasllat de matrícula viva
Sol·licitud de plaça per trasllat de matrícula viva

S’ha de fer una sol·licitud per a cada idioma que es vulgui traslladar.

Dades personals
Datos personales

Nom
Nombre

Cognoms
Apellidos

Telèfon
Teléfono

Telèfon mòbil
Teléfono móvil

Adreça electrònica
Correo electrónico

EOI d’origen
EOI de origen

Idioma que vols traslladar
Idioma que deseas trasladar

Nivell
Nivel

Veure grups: / Ver grupos:
Alemany / Alemán - Anglès / Inglés - Català / Catalán - Espanyol / Español - Francès / Francés

Grup que demanes (opció 1)
Grupo solicitado (opción 1)

Grup que demanes (opció 2)
Grupo solicitado (opción 2)

Grup que demanes (opció 3)
Grupo solicitado (opción 3)

Barcelona, 25-06-2018

D’acord amb l’article 5è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que se sol·liciten en aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament” que és responsabilitat del centre educatiu, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i les seves famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant la direcció del centre educatiu corresponent.